Menu

Wyszukiwanie

Modlitwa na Rok Kapłański

(Modlitwa odmawiana każdego dnia podczas Roku Kapłańskiego na zakończenie Mszy św. w Bazylice w Ars)

Ojcze Niebieski, w tym Roku Kapłańskim, którego dałeś twojemu Kościołowi
prosimy Cię za wszystkimi kapłanami świata
Przyjdź ich pobłogosławić, uczyń owocną ich posługę
Daj twoim pasterzom przez wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars  

serce podobne do serca Twojego Syna
Wzbudź przez twojego Ducha Świętego liczne powołania kapłańskie.
Amen

tłum. z języka francuskiego ks. Mariusz Frukacz
/ Modlitwa na stronie Sanktuarium w Ars)

 

Modlitwa Papieża Benedykta XVI na Rok Kapłański

Panie Jezu, który w świętym Janie Marii Vianney zechciałeś obdarzyć Kościół szczególnym obrazem Twojej pasterskiej miłości, daj, abyśmy z jego towarzyszeniem i umocnieni jego przykładem,  w pełni przeżywali Rok Kapłański.

Spraw, abyśmy tak jak on, zatrzymując się przed Eucharystią, mogli nauczyć się jak proste i bliskie jest Twoje słowo, które nas poucza, jak łagodna jest miłość, z którą przyjmujesz skruszonych grzeszników, jak pocieszające jest wierne oddanie się Twojej Niepokalanej Matce.

Spraw, Panie Jezu, przez wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars, aby chrześcijańskie rodziny stały się „małymi Kościołami”, w których wszystkie powołania i charyzmaty, dane przez Twojego Ducha Świętego, mogą być przyjęte i dowartościowane.

Pozwól nam, Panie, powtarzać z tą samą gorliwością słowa, z którymi święty Proboszcz z Ars  zwracał się do Ciebie:

 

„Kocham Cię, o mój Boże, i moim jedynym pragnieniem  jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia.

Kocham Cię, mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Ciebie, niż żyć bez kochania Cię.

Kocham Cię, Panie, i jedyna łaska, o jaką Cię proszę, to kochać Cię wiecznie.

Boże mój, jeśli mój język nie jest w stanie mówić w każdej chwili, iż Cię kocham,

chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

Kocham Cię, mój Boski Zbawicielu, bo  za mnie zostałeś ukrzyżowany;

kocham Cię, mój Boże, bo tu, na ziemi, mnie trzymasz ukrzyżowanego dla Ciebie.

Boże mój, daj mi łaskę umierać kochając Cię i czując, że Cię kocham”. Amen.

Modlitwa Pawła VI za kapłanów

O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowa-nie i przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne do nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego Kościoła. O Panie, daj im serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią, taką radością, taką głębokością, jakie wyłącznie Ty potrafisz ofiarować, kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przed-miotem ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste jak dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni.

O Panie, daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na wszelkie małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce wielkie, zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić w sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość światła, zdolne wszystkich kochać, wszystkim służyć, być rzecznikiem wszystkich. Ponadto, o Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, wszelkim pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu, wszelkiemu zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą. W końcu, o Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami. Amen.

ROBOTNICY ŻNIWA PAŃSKIEGO - JAN PAWEŁ II

O JEZU, Dobry Pasterzu, wzmocnij ducha we wszystkich wspólnotach parafialnych, w kapłanach i diakonach, zakonnikach oraz konsekrowanych i świeckich misjonarzach, zgodnie z potrzebami całego świata, który obdarzasz miłością i pragniesz jego zbawienia. W szczególny sposób powierzamy Ci naszą wspólnotę parafialną; wytwórz w niej duchową atmosferę właściwą pierwszym chrześcijanom, aby stała się wieczernikiem modlitwy, w którym miłościwie spłynie na nas moc Ducha Świętego i Jego dary. Wspomagaj naszych proboszczów i osoby konsekrowane.

Kieruj krokami tych, którzy hojnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do Życia Zakonnego lub do Posługi Ewangelizacyjnej. Skieruj Swoje miłościwe wejrzenie na wielu prawomyślnych młodych ludzi i zaproś ich do pójścia za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą osiągnąć swoje spełnienie.

Te wielkie pragnienia Twojego Serca powierzamy przemożnemu wstawiennictwu Maryi, Matki, która jest Wzorem wszystkich powołań, i błagamy Cię o utwierdzenie naszej wiary w pewności, że OJCIEC wysłucha tego, o co Go, zgodnie z Twoimi wskazaniami, prosimy. Amen

Modlitwa Jana XXIII za kapłanów

            O Jezu, Wieczny Kapłanie, który zapaliłeś w świecie płomień nigdy nie gasnący! Dozwól uczestniczyć w niepokojach Twego Boskiego Serca tym, którzy zostali wybrani na pasterzy. Tym duszom szlachetnym, którym udzieliłeś pełni kapłaństwa, daj łaskę przynoszenia Ci zaszczytu w Twym świętym Kościele. Obok nich zaś pomnażaj nieustannie liczbę nowych i żarliwych apostołów Twego Królestwa, dla zbawienia wszystkich narodów.

O Panie, spraw, aby w pokoju i pracy w niezamąconym ładzie, ludy i narody żyły w pomyślności, z Twym nie mającym granic błogosławieństwem, i aby Kościół Twój stale rozszerzał pomyślnie swoją zbawienną misję. Ocal, Panie, lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu: rządź nim i prowadź go po wieczne czasy. Amen.

Modlitwa za kapłana

Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że Ty w Swojej miłości obdarzyłeś księdza ........... godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku. Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim. Polecam jego duszę i ciało. Polecam jego radości i nadzieje, wszystkie trudy i dolegliwości. 

Czyń go szczęśliwym kapłanem i człowiekiem, otaczaj życzliwymi ludźmi.
Sprawiaj, aby nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze Tobie służył. Amen.

Modlitwa św. Faustyny za kapłanów

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

            Duchu wiecznej Miłości, który od Ojca i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci za wszystkie powołania apostołów i świętych, które użyźniły Kościół.

Prosimy Cię, prowadź dalej to swoje dzieło. Pamiętaj, jak w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpiłeś na apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, i wejrzyj na swój Kościół, który szczególnie potrzebuje dziś świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świadków Twojej łaski; Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, aby ukazywali innym radość tych, którzy żyją wyłącznie dla Ojca, którzy sami przejmują misję i ofiarę Chrystusa, którzy miłością budują nowy świat.

Duchu Święty, odwieczne źródło radości i pokoju, to Ty otwierasz serca i umysły na Boże powołanie; to Ty sprawiasz, że może się spełnić każde pragnienie dobra, prawdy i miłości. Niech Twoje "błagania, których nie można wyrazić słowami", wznoszą się ku Ojcu z serca Kościoła, który cierpi i walczy dla Ewangelii. Otwórz serca i umysły młodych chłopców i dziewcząt, aby nowy rozkwit świętych powołań ukazał światu wierność Twojej miłości oraz by wszyscy mogli poznać Chrystusa, prawdziwe światło, które przyszło na świat, aby przynieść każdemu człowiekowi niezawodną nadzieję życia wiecznego. Amen.

Dzisiaj jest

czwartek,
29 września 2022

(272. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Licznik

Liczba wyświetleń:
12899779